Tưới nước ruộng hợp lý và kỹ thuật quản lý nước cho cây lúa khỏe

Đối với canh tác lúa, nước có vai trò quan trọng nhất đối cho sự sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh. Từ cách thức canh tác truyền thống, sự quan trọng của nước được thể hiện qua câu tục ngữ “Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”. Thế nên, việc tưới nước ruộng cũng như kỹ thuật quản …Xem thêm