Thành viên Công ty Cao Su Lai Châu thực hiện thi phần lý thuyết

Thành viên Công ty Cao Su Lai Châu thực hiện thi phần lý thuyết