Đại diện Đại Thành cùng Cao Su Lai Châu tại lễ bàn giao 3 chiếc G300pro

Đại diện Đại Thành cùng Cao Su Lai Châu tại lễ bàn giao 3 chiếc G300pro