G300pro có thể bay ở mọi địa hình khó khăn nhất

G300pro có thể bay ở mọi địa hình khó khăn nhất