Đại diện Đại Thành chụp ảnh cùng đại diện cán bộ, lãnh đạo tỉnh và hợp tác xã

Đại diện Đại Thành chụp ảnh cùng đại diện cán bộ, lãnh đạo tỉnh và hợp tác xã