Cán bộ, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc chứng kiến Đại Thành trực tiếp lắp đặt NX510 lên máy cày

Cán bộ, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc chứng kiến Đại Thành trực tiếp lắp đặt NX510 lên máy cày