Hướng dẫn sử dụng chế phẩm và phân bón hữu cơ vi sinh DTOGNfit

Hướng dẫn sử dụng chế phẩm và phân bón hữu cơ vi sinh DTOGNfit

1. Sử dụng theo truyền thống

Loại chế phẩm Nhóm cây lúa, ngô Nhóm cây rau Nhóm cây công nghiệp Nhóm cây ăn quả
Bón lót và cải tạo đất, trước gieo trồng Tỷ lệ 1 lít (DTOGNFit1 cải tạo đất) pha với 300 – 400 lít nước. Dùng 3 lít DTOGNfit 1pha với 900 – 1,200 lit nước cho 1ha, kết hợp với bón lót từ 100 -130 kg phân bón hữu cơ vi sinh BIOCARE 2. Tỷ lệ 1 lít DTOGNFit1 cải tạo đất)  pha với 300 – 400 lít nước. Dùng 3 lít pha theo tỷ lệ trên cho 1 lần phun/1 ha hoặc tưới vào đất giúp đất tơi, xốp và tăng hệ vi sinh vật có ích.
Bón lần 1: Sau gieo sạ hoặc cấy 7-8 ngày. Dùng 3 – 4 lít DTOGNfit 1(dinh dưỡng cho nhóm cây lương thực), mỗi lít pha với 300 – 400 lít nước phun đều cho 1,0 ha. Phun khi cây mới bén rễ. Sử dụng 2 lít DTOGNFit1 (dùng cho các loại rau) pha với 600 lít nước phun đều cho 1,0 ha. Pha 1 lít DTOGNFit1 (dùng cho các loại cây công nghiệp) với 400 – 500 lít nước, dùng 3 lít pha theo tỷ lệ này, phun hoặc tưới gốc vào thời kỳ tưới nước lần đầu giúp cây khỏe và nở hoa đồng loạt, tỷ lệ đậu quả cao. Pha 1 lít DTOGNFit1 (dùng cho các loại cây ăn quả) với 400 – 500 lít nước, dùng 3 lít pha theo tỷ lệ này để phun 1 lần/ha, khi cây chuẩn bị ra hoa, giúp hoa nở đồng loạt.
Bón lần 2: Sau cấy hoặc sạ khoảng 15 – 20 ngày Dùng 3 – 4 lít DTOGNfit 1(dinh dưỡng như trên) và dùng 2 lít K-humat + Te pha với 300 – 400 lít nước phun đều cho 1,0 ha; Phun cách lần trước từ 7-10 ngày, với liều lượng tương tự lần 1.

 

Pha 2 lít (như trên) với 900 lít nước/ha 1 lần phun đều hoặc tưới vào gốc, cùng với đợt tưới nước lần 2, giúp nuôi dưỡng trái non, chống sương muối , chống rụng quả Pha 2 lít (như trên) với 900 lít nước/ha 1 lần phun đều hoặc tưới vào gốc cây khi bắt đầu ra quả non, hỗ trợ nuôi và chống rụng quả sinh lý.
Bón lần 3: từ 30 – 35 ngày sau sạ  Dùng 2 – 4 lít DTOGNfit 1(dinh dưỡng như trên) và 2 lít K-Humat + Te, mỗi lít pha với 300 – 400 lít nước phun đều cho 1ha.

 

Phun cách lần trước từ 7-10 ngày, với liều lượng tương tự lần 1. Dùng 1 lít (như trên)  pha với 400 lít nước. Pha 3 lít theo tỷ lệ này/ha 1 lần, phun cây cùng với đợt tưới nước hoăc đợt có mưa, cách lần 2 khoảng 25-35 ngày giúp quả to nhanh và chống rụng quả . Dùng 1 lít (như trên) pha với 400 lít nước. Pha 3 lít theo tỷ lệ này/ha 1 lần, để phun đều hoặc tưới vào gốc cây, cách lần 2 khoảng 30 ngày giúp quả lớn nhanh và tăng chất lượng quả.
Bón Lần 4 từ 40 – 50 ngày sau sạ (lúa chuẩn bị trỗ) Dùng 3 – 4 lít DTOGNfit 1(dinh dưỡng như trên) và K-humat + Te từ 1 – 2 lít, mỗi lít pha với 300 – 400 lít nước phun đều cho 1ha, Dùng 1 lít (như trên) với 400 lít nước. Pha 3 lít theo tỷ lệ này để phun cách lần 3 là 30-40 ngày giúp tăng kích thước quả và tăng khả năng phát triển cành, tạo tán.

Lần 5: Lặp lại như lần 4, cách lần 4 là 40 ngày giúp quả to nhanh chín đều và chống rụng quả .

Dùng 1 lít (như trên) với 400 lít nước. Pha 3 lít theo tỷ lệ này phun 1 lần/ha hoặc tưới gốc sau khi thu hoạch từ 10 – 15 ngày, có tác dụng phục hồi cây và tăng khả năng phân hóa chồi.
Dùng phân bón hữu cơ vi sinh BIOCARE2 cho tất cả các loại cây ăn quả dài ngày, sử dụng từ 150 – 250kg/ha (Sử dụng cho tất cả các giai đoạn sinh trưởng của cây, có thể bón chung với các loại phân bón khác để tăng hiệu quả và tiết kiệm công chăm sóc

2. Sử dụng máy bay nông nghiệp phun tưới

  • Cây lương thực và rau màu: Giữ nguyên lượng phân bón & chế phẩm như phương pháp phun truyền thống cho 1 ha, pha với 30 – 40 lít nước phun đều cho 1ha.
  • Cây ăn quả & cây công nghiệp: giữ nguyên lượng phân bón & chế phẩm như phương pháp phun truyền thống cho 1ha, pha với 60 – 100 lít nước phun đều cho 1ha.

 

Instructions for the use of microbial organic fertilizers and preparations DTOGNfit

1. Traditional use of sprayer

Type of preparation Group of rice and maize plants Group of vegetables Industrial plants group Group of fruit trees
Fertilize and improve the soil, before sowing The ratio of 1 liter (DTOGNFit1 for soil improvement) diluting with 300 – 400 liters of water. Use 3 liters of DTOGNfit 1 diluting with 900 – 1,200 liters of water for 1 hectare, combined with applying from 100 -130 kg of microbial organic fertilizer BIOCARE 2 per ha. The ratio of 1 liter of DTOGNFit1 for soil improvement) diluting with 300 – 400 liters of water. Use 3 liters diluting according to the above ratio for 1 spray / 1 ha or together with irrigating the soil to help loosen, porous soil and increase beneficial microflora.
First application: After sowing or transplanting 7-8 days. Use 3 – 4 liters of DTOGNfit 1 (nutrient for food crops), each liter diluting with 300 – 400 liters of water spraying evenly for 1.0 ha. Spray when appearing new roots. Use 2 liters of DTOGNFit 1 (for vegetables) diluting with 600 liters of water spraying evenly for 1.0 ha. Mix 1 liter of DTOGNFit1 (used for industrial plants) with 400 – 500 liters of water, use 3 liters of DTOGNFit1 above diluting according to this ratio, spraying or watering the roots at the first watering period to help plants grow healthy and bloom simultaneously and obtaining high fruiting rate. Mix 1 liter of DTOGNFit1 (used for fruit trees) with 400 – 500 liters of water, use 3 liters of DTOGNFit1 above diluting with this ratio to spray 1 time/ha, when the tree is about to flower, help flowers bloom simultaneously.
2nd time: After transplanting or sowing about 15-20 days Use 3-4 liters of DTOGNfit 1 (nutrition as above) and use 2 liters of K-humat + Te diluting with 300-400 liters of water to spray evenly for 1.0 ha; Spray apart from the previous time from 7-10 days, with the same dose as the first time.

 

Mix 2 liters (as above) with 900 liters of water/ha once spraying evenly or watering at the root, along with the second watering, helping to nourish young fruit, resist frost and prevent green fruit drop Mix 2 liters (as above) with 900 liters of water/ha 1 time evenly spraying or watering at the base of the tree when young fruit starts to produce, supporting fruits and preventing physiological fruit drop.
3rd application: from 30-35 days after sowing Use 2 – 4 liters of DTOGNfit 1 (nutrients as above) and 2 liters of K-Humat + Te, each liter diluting with 300-400 liters of water spraying evenly for 1ha.

 

Spray apart from the previous time from 7-10 days, with the same dose as the first time. Use 1 liter (as above) diluting with 400 liters of water. Mix 3 liters at this rate/ha 1 time, spray the plants together with the watering or when rainy happen, about 25-35 days apart from the 2nd time to help the fruit grow quickly and prevent physiological fruit loss. Use 1 liter (as above) diluting with 400 liters of water. Mix 3 liters at this rate/ha 1 time, to spray evenly or water the stump, about 30 days apart for the second time to help the fruit grow quickly and increase the quality of the fruit.
4th application at 40-50 days after sowing (rice is about to bloom) Use 3-4 liters of DTOGNfit 1 (nutrients as above) and K-humat + Te (1-2 liters), each liter diluting with 300-400 liters of water to spray evenly for 1ha, Use 1 liter (as above) with 400 liters of water. Mix 3 liters in this ratio to spray apart from the 3rd time 30-40 days to help increase fruit size and increase the ability to develop branches and create canopy.

The 5th time: Repeat the same as the 4th time, 40 days apart from the 4th time to help the large fruit ripen quickly and prevent fruit drop.

Use 1 liter (as above) with 400 liters of water. Mix 3 liters at this rate, to spray 1 time/ha or to water the roots after 10 – 15 days after harvesting, which has the effect of restoring plants and increasing the ability to differentiate buds.
Use BIOCARE2 microbial organic fertilizer for all kinds of long-term fruit trees, use from 150 – 250kg/ha (Used for all growth stages of trees, can be applied with other fertilizers. other to increase efficiency and save labor

 2. Using agricultural drones to spray

– For food crops and vegetables: Keep the same amount of fertilizer & preparations as the traditional spraying method for 1 hectare, diluting with 30-40 liters of water, evenly spraying for 1ha.

– For fruit trees & industrial plants: keep the same amount of fertilizers & preparations as the traditional spraying method for 1ha, diluting with 60-100 liters of water, evenly spraying for 1ha.

Write a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.