Đặc điểm và kỹ thuật gieo trồng giống lúa VNR20

Giống lúa VNR20 là giống lúa thuần chất lượng, tiềm năng năng suất cao do Vinaseed chọn tạo; được Bộ Nông nghiệp ban hành quyết định lưu hành toàn quốc.

Mục lục
1. Giống lúa thuần năng suất chất lượng VNR20
2. Đặc điểm giống lúa VNR20
3. Kỹ thuật trồng giống lúa VNR20
    3.1 Lịch thời vụ gieo trồng giống lúa VNR20
  …Xem thêm